CV

Mgr. Hana HAVLÍČKOVÁ

Rozená:                Špitálská    

Datum narození:    8. července 1973

Trvalé bydliště:      Grégrova 4, 779 00 Olomouc, Česká republika

Národnost:           česká

Stav:                    vdaná, 2 děti

 

Vzdělání:        

1987-1991         Gymnázium Olomouc-Hejčín, ukončeno maturitní zkouškou s vyznamenáním

1991-1997         Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta filozofická,

                        Státní zkouška z anglické a španělské filologie - titul Mgr.

                        Diplomová práce z angličtiny na téma „Komentovaný překlad se zaměřením na odlišný kulturní kontext češtiny a angličtiny“

1993                  tříměsíční pracovní pobyt v U.S.A. - vedoucí v dětském táboře

1993                  třítýdenní studijní pobyt v Benidormu, Španělsko (Program Tempus)

1996                  čtrnáctidenní studijní pobyt na univerzitě v Durhamu, Anglie,

                         výzkum k diplomové práci

2001                  školení průvodců cestovního ruchu

2003                  školení na MS Office

2006                  školení na Wordfast, překladatelský nástroj

2009                  školení na Across, Memo Q - překladatelské nástroje

 

Praxe:                      

   Překlady, tlumočení

Hlavní klienti:

2004 - dosud      Koyo Česká republika, (dříve Timken) Olomouc

                        Náplň práce: překlady technické, obchodní a  účetní dokumentace, tlumočení simultánní i konsekutivní, oficiální i  neformální, ve výrobě, na jednáních, apod., asistence zahraničním pracovníkům

2000 - dosud      Honeywell Aerospace, Mariánské Údolí

                        tlumočení během due dilligence, zavádění SAP, stavba nové výrobní haly, převod výroby z USA, školení operátorů

2000 - dosud      Al Invest Břidličná - výrobky z hliníku

1995 - dosud     Překladatelský servis Skřivánek - tlumočení konsekutivní i simultánní: výroba, jednání, mezinárodní konference; překlady; specializace: technika, lékařství

1998                 Nakladatelství Netopejr - překlad knihy Dava Duncana „Faery Lands Forlorn“

1995                 Živnostenský list na překlady a tlumočení

1993                 příležitostné překlady a tlumočení pro Univerzitu Palackého, Olomouc a překladatelskou agenturu Eurolingua Olomouc

 

   Výuka

1997 - 2002       Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, 771 11 Olomouc

                       Náplň práce: učitelka angličtiny a španělštiny; kurz anglické obchodní korespondence, kroužek španělštiny, příprava učebních plánů, výběr studijních materiálů, jednání s americkými partnery, organizace výměny českých a amerických studentů, v r. 2000 návštěva partnerského města Owensboro, Kentucky, se skupinou studentů

1995 - 1997       Management Training and Consulting Praha - intenzivní kurzy angličtiny

1993 - 1995       ZŠ Hálkova - kurzy angličtiny pro žáky 3. a 4. tříd

                        Jazyková škola Lingualandia Kopřivnice - intenzivní kurzy obchodní angličtiny

 

Odborné znalosti: Textové editory Microsoft Word, Excel, Internet, Outlook, překladatelské nástroje Wordfast, Across, MemoQ

                            řidičský průkaz skupiny B

 

Vlastnosti:        komunikativní, spolehlivá, profesionální přístup, příjemné vystupování, ochota učit se nové věci.

 

Ostatní:          1993-1994 členka Československé Mensy. 1994 - 2004 dobrovolný dárce krve, nekuřačka, perfektní zdravotní stav. Koníčky: literatura, jezdectví, volejbal, lyžování, plavání

 

 *********************************

Mgr. Hana HAVLÍČKOVÁ

Maiden name:            Spitalska

Date of Birth:            8 July 1973

Permanent Address:   Grégrova 4, 779 00 Olomouc, Czech Republic

Nationality:               Czech                                                    

Gender:                    female                                                    

Marital Status:           married, 2 children                                     

 

EDUCATION

1987 - 1991        Secondary Grammar School Olomouc-Hejčín,

                        graduating with ‘A’ level qualifications

1991 - 1997        Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc,

                        Diploma in English and Spanish Philology (Magister degree - Mgr.)

1993                three months` work experience as counsellor at U.S.A. summer camp

1993                 three week residential language course in Spain (Tempus Programme)

1996                 two week residential research assignment at Durham University, U.K.

2001                 Tourist Guide Training course in Olomouc.

2003                 MS Office Course

2006                 Wordfast Translation Tool Course

2009                 MemoQ, Across Translation Tool Courses

 
WORK EXPERIENCE

   Translations, Interpreting

Major clients:

2004 - present  Koyo Czech Republic, (former Timken) Olomouc

                      Responsibilities included: English translations of commercial, financial and technical documentation. Interpreting at formal/ informal meetings including internal/external business functions. Providing business and social assistance to English and American employees and visitors.

2000 - present  Honeywell Aerospace, Mariánské Údolí

                      interpreting during due dilligence, introduction of SAP, construction of a new manufacturing building, transition of production from the USA, operator training

2000 - present  Al Invest Břidličná - aluminium products

1995 – present Skřivánek, s.r.o., Translation Services - translations, interpreting - technical, medical

1998               Netopejr publishing house – Czech translation of a fantasy book by Dave Duncan “Faery Lands Forlorn”

1995               Trade Certificate for translations and  interpreting.

1993               Translating and interpreting part-time for the Palacký University, Olomouc and the Eurolingua Olomouc translation agency

 

 

   Teaching

1997 – 2004   Business Academy Olomouc, Tř. Spojenců 11, 771 11 Olomouc

                    Full-time teacher of English and Spanish

                   Responsibilities included: Providing full programme of English and Spanish language lessons to students, including an English Commercial correspondence course.

                   School representative at various official functions. Preparing reports and taking meeting minutes. Coordinating student exchange programmes with twin school in Owensboro, USA. This included accompanying students during their exchange visit to USA in 2000.

1995 - 1997  Management Training and Consulting, Prague - teaching intensive (weekend) English courses, providing translations

1993 - 1995  Hálkova Basic Language School – teaching English courses for young learners

                  Lingualandia Kopřivnice - teaching Business English Courses

LANGUAGES

Czech              native speaker

English             fluent

Spanish            advanced

SKILLS

PC skills - MS Word, Excel, Outlook, Internet; translation tools: Wordfast, Across, MemoQ

Driver`s Licence.

FACULTIES

Communicative, open-minded character,  helpful, reliable, professional approach, ready to learn and develop knowledge and abilities, pleasant behaviour

 

HOBBIES AND INTERESTS

1993 - a member of the Czechoslovak Mensa. 1994 - 2004 a voluntary blood donor. Non-smoker, perfect health. Hobbies: literature, skiing, swimming, volley-ball, horse-riding.

 

*********************************

 

Mgr. Hana Havlíčková 

Nombre de nacimiento: Spitalska

Fecha de nacimiento:     8 de julio 1973

Dirección permanente: Grégrova 4, 779 00 Olomouc, República Checa

Nacionalidad:               Checa

Estado civil:                 casada, 2 hijos

 

 
EDUCACIÓN

1987 - 1991           Escuela Secundaria Olomouc-Hejčín, se graduó con las cualificaciones de nivel  "A"

1991 - 1997           Facultad de Filosofía de Universidad Palacký, Olomouc, Diplomada en Filología Inglés y Español (título de Magister)

1993                 tres meses experiencia laboral como consejera en un campamento de verano en los EE.UU.

1993                     curso residencial de idiomas de tres semanas en España (Programa Tempus)

1996                     estancia en la Universidad de Durham, Reino Unido de dos semanas - trabajo de investigación para la tesis

2001                     Curso de Guía Turística en Olomouc.

2003                     Curso de MS Office

2006                     Curso de Wordfast

2009                     Curso de MemoQ, Across

 

EXPERIENCIA LABORAL

   Traducciones, Interpretación

Clientes principales :

2004 - presente   Koyo República Checa, (antes Timken) Olomouc

                         Las responsabilidades incluyen: traducciones de documentación comercial, financiera y técnica. Interpretación de consultas oficiales y oficiosas que incluyeron exámenes internos y funciones de negocios externos. Proporcionar asistencia social y de negocios a los empleados y visitantes americanos e ingleses.

2000 - presente  Honeywell Aerospace, Mariánské Údolí

                        interpretación durante la due dilligence, la introducción de SAP, la construcción de un edificio nuevo de fabricación, la transición de la producción de los EE.UU.

2000 - presente  Al Invest Břidličná - productos de aluminio

1995 - presente  Skřivánek, sro, Servicios de Traducción - traducción, interpretación - técnica, médica

1998                 Netopejr Editorial - traducción checa de un libro de fantasía por Dave Duncan "Faery Lands Forlorn"

1995                 Certificado Profesional para la traducción y la interpretación.

1993                 traducciónes e interpretación para la Universidad Palacký, Olomouc Olomouc y la agencia de traducción Eurolingua

 

   Enseñanza

1997 - 2004        Academia de Negocios Olomouc, tr. Spojenců 11, 771 11 Olomouc

                        Profesora de inglés y español

                        Las responsabilidades incluyeron: Proporcionar completo programa de clases de español e Inglés para estudiantes, incluyendo un curso de correspondencia comercial inglés.

                       Representante de escuela en distintas actividades oficiales. Preparar informes y tomar acta de reuniones. Coordinación de programas de intercambio estudiantil con la escuela gemela en Owensboro, EE.UU.. Esto incluía acompañamiento de los estudiantes durante su visita de intercambio a EE.UU. en 2000.

1995 - 1997      Management Training and Consulting, Praga - Cursos de inglés de enseñanza intensiva (fines de semana), traducciones

1993 - 1995       Hálkova  Escuela Básica de Idiomas - enseñanza de cursos de inglés para jóvenes

                       Lingualandia Kopřivnice - La enseñanza cursos de inglés de negocios

 

IDIOMAS            Checo      hablante nativa

                            Inglés        fluida

                           Español     avanzada

 
HABILIDADES

PC - MS Word, Excel, Outlook, Internet, herramientas de traducción: Wordfast, Across, MemoQ; carnet de conducir.

 

FACULTADES

Comunicativa, de mente abierta, dispuesta, confiable, enfoque profesional, lista para aprender y desarrollar conocimientos y habilidades, agradable comportamiento

 

AFICIONES E INTERESES

1993 - miembro de la Mensa Checoslovaquia. 1994 - 2004 donante voluntario de sangre. No fumador, perfecto estado de salud. Aficiones: literatura, esquí, natación, voleibol, equitación.